Wesołego Alleluja

 

Chrystus zmartwychwstan jest,

nam za przykład dan jest

jak mamy zmartwychpowstać,

z Panem Bogiem królować

 

 

W tych pięknych słowach starej, polskiej pieśni Wielkanocnej chciałbym zawrzeć całe moje życzenia świąteczne, a więc radość z faktu Zmartwychwstania Chrystusa, życzenia abyśmy razem z Nim powstawali ustawicznie z martwoty naszych grzechów i do Niego jedynie starali się upodobnić w naszym życiu. Jak mówi bowiem św. Paweł w Liście do Filipian: „On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię ...” (Flp 2:6-9) Jego pokora i Jego uniżenie zostały nagrodzone królowaniem. Idźmy za Nim na Golgotę, abyśmy i z Nim mogli królować.

 

Tego szczerze życzy

Ks. Kazimierz SDS